Bezpečnost hraček

Bezpečnost hraček

1. Právní předpisy

Uvádění hraček a výrobků pro děti do tří let na trh je regulováno evropskou harmonizovanou legislativou a legislativou národní - českou. Hračky podléhají na jednotném evropském trhu regulativním opatřením podle směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (TSD, Toys Safety Directive), implementovaná do nařízení vlády č. 86/2011 Sb, o technických požadavcích na hračky. U výrobků pro děti do tří let, do nichž jsou zahrnuty také hračky pro děti do tří let, je povinností splnit požadavky vyhlášky č. 84/2001, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Na trh EU smí pouze hračky, které jsou ve shodě s těmito předpisy a jsou opatřeny značením CE a ES prohlášením o shodě.

Nejpřísnější požadavky jsou kladeny na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let (StampoBaby). Výrobky pro děti ve věku do 3 let jsou výrobky, které jsou takto výrobcem, dovozcem nebo osobou,která je uvádí do oběhu, označeny, nebo jsou k užívání dětmi ve věku do 3 let zjevně určeny. Hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let patři do skupiny předmětů běžného užívání (PBU). Jako distributoři se řídíme aktuální platnou legislativou:

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 86/2011 Sb, o technických požadavcích na hračky

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

- Norma: ČSN EN 71-1, části 1-11 Bezpečnost hraček

Jako distributoři výrobků se výše uvedenými právními předpisy řídíme a vyplývající požadavky splňujeme.

2. Vybrané termíny

Výrobce - fyzická nebo právnická osoba, která pod svým jménem nebo značkou uvádí na trh hračku, kterou vyrábí, nebo si ji nechává navrhnout a vyrobit

Dovozce - fyzická nebo právnická osoba se sídlem v EU, jež uvede hračku ze třetí země na trh EU

Distributor - fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci, která hračku dodává na trh a není výrobcem ani dovozcem

Dle normy ČSN EN 71 je povinností distributora:

- uvěřit u hračky označení CE

- na hračce uvést název výrobce a adresu

- uvést bezpečnostní informace a pokyny v českém jazyce

- uvést sériové číslo nebo šarži hračky

- přepravovat a ukládat hračky způsobem, který neohrožuje jejich shodu se základními požadavky

- na žádost kontrolního orgánu zajistit kopie technické dokumentace

- informovat výrobce a dovozce a orgán dozoru nad trhem, pokud zjistí, že hračka představuje riziko a nebezpečí

- vést evidenci hospodářských subjektů, které distributorovi dodávají hračky a evidenci subjektů kterým je hračka distribuována

Jako distributoři výrobků splňujeme všechny výše uvedené požadavky.

3. Certifikace

Jak již bylo řečeno, uvádění hraček a výrobků pro děti do tří let na trh je regulováno českou a evropskou harmonizovanou legislativou. Na trh EU smí pouze hračky, které jsou ve shodě s těmito předpisy a jsou opatřeny značením CE a ES prohlášením o shodě.

Hračky podléhají opatřením podle směrnice 2009/48/ES o bezpečnosti hraček (TSD, Toys Safety Directive), implementovaná do nařízení vlády č. 86/2011 Sb, o technických požadavcích na hračky a opatřením dle vyhlášky č. 84/2001, která je prováděcím předpisem k zákonu č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Směrnice TSD obsahuje bezpečnostní kritéria a základní požadavky, které musí hračky splňovat před uvedením na trh a která zahrnují ochranu před zdravotním nebezpečím, vyvolaným fyzikálními, mechanickými a dalšími vlastnostmi hraček.

Všechny výrobky mají označení CE.

Upozornění a návody k používání na hračkách

Požadavky na upozornění a označení na hračkách stanovuje nařízení vlády č. 19/2003 Sb. a norma ČSN EN 71, jedná se především o následující požadavky:

- hračky musí být opatřeny jasným a čitelným upozorněním či návodem k zajištění toho, aby s snížila rizika spojená s používáním hračky,

- hračky pro děti do 3 let věku musí být opatřeny upozorněním společně s informací, která konkretizuje druh nebezpečí, např. „Nevhodné pro děti mladší 3 let. Nebezpečí vdechnutí malých částí.“

- varování týkající se věku dítěte může být nahrazeno grafickým symbolem v souladu s normou ČSN EN 71. Symbol musí být umístěn na hračce nebo jejím obalu

- identifikační údaje o výrobci / zplnomocněném zástupci nebo o dovozci do EU (viditelně a nesmazatelným způsobem na hračce nebo jejím obalu - např. u malých hraček). Pokud tyto údaje neobsahuje přímo hračka (štítek na hračce), musí být uživatel upozorněn, aby tyto údaje na přiloženém dokumentu uchoval

- CE označení, které vyjadřuje předpoklad shody (značka shody) s bezpečnostními požadavky (požadavky pro používání CE značky stanovuje Evropská směrnice č. 93/68/EHS)

Všechny výrobky mají správná označení.